ถาม-ตอบ

자주하는 질문

อื่นๆ
Q:มีบริการเกี่ยวกับตัวแทนการท่องเที่ยวหรือไม่ (เช่น การจองตั่วเครื่องบิน)

เราไม่มีบิรการเกี่ยวกับตัวแทนการท่องเที่ยว

Q:มีบริการเกี่ยวกับการแลกเงินตราต่างประเทศหรือไม่

เราไม่มีบิรการเกี่ยวกับการแลกเงินตราต่างประเทศ

Q:มีบริการรับจดหมายหรือพัสดุหรือไม่

เรามีบิรการรับจดหมายหรือพัสดุแต่ควรจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และควรชำระค่าจัดส่งให้เรียบร้อยก่อน